Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Aarhus Detail, Lystrup

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabets investeringsejendom indregnes til dagsværdi, og der har i regnskabsåret været en positiv værdiregulering på t.kr. 257. Værdireguleringen er som følge af driftsforbedringer, idet afkastkravet er uændret i forhold til sidste års regnskab. Låneomkostninger – som blev betalt i forbindelse med låneudbetalingen – afskrives regnskabsmæssigt i takt med, at lånene afdrages. Årets afskrivning på låneomkostninger er på t.kr. 16 og er i årsrapporten en del af selskabets finansielle omkostninger. Renses resultatopgørelsen for dagsværdiregulering på investeringsejendomme og afskrivning på låneomkostninger, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 546. Det er t.kr. 109 bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet – primært grundet lavere renteudgifter. Selskabet har anvendt det forbedrede resultatet til nedbringelse af selskabets bankgæld. Efter seneste aflagte årsregnskab, kan det konstateres, at selskabets Lejer, Jem & Fix A/S, vedbliver at være meget bonitetsstærk. Det er hertil opfattelsen, at Lejer af butikken i Lystrup har en god drift.

Projektet har følgende særlige kendetegn:

  •     DKK 460.000,- i kontantindskud med mulighed for hel eller delvis finansiering
  •     Skattefradrag i 2015 på DKK 99.104,-
  •     Formueforøgelse efter SKAT i 2035 på DKK 753.916,-
  •     Starthæftelse på DKK 408.300,-   
  •     Hæftelsen er efter ca. 5 år reduceret til DKK 100.000,-
  •     Selskabet har, jf. budget, en restgæld på blot DKK 5.720.196,- ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode
  •     Advokat- og revisorerklæring fra Gangsted-Rasmussen og Deloitte

 

Beliggenhed og fremtidig udvikling:

Ejendommen bliver en del af et nyt erhvervsområde ved byporten til Lystrup - beliggende med meget høj eksponeringsværdi i rundkørslen ved motorvejsafkørslen til Lystrup og Risskov/Egå.

Ejendommen opføres i et kommende erhvervs- og butikscenter i Lystrup ved Aarhus. Lokalplanen for det 2,5 hektar store område blev godkendt i foråret 2015, og Jem & Fix butikken får centrets bedste beliggenhed.

Jem & Fix butikken udgør sammen med en Uno-X første etape. Det er offentliggjort, at der forhandles om etablering af en Burger King-restaurant, ligesom der forventes kontorlokaler i en del af bygningerne i de kommende etaper. Lokalplanen giver endvidere mulighed for ny bebyggelse til bl.a. pengeinstitut og hotel.

Ejendommen placeres med stor synlighed ud mod rundfordeleren/rundkørslen ved motorvejsafkørslen til Lystrup og Risskov/Egå, som ved sin færdiggørelse i 2008 var Nordeuropas største. Jem & Fix butikken har facade ud mod Sønderskovvej, der er Lystrups primære indfaldsvej, og Aarhus Kommune opgjorde i 2014 årsdøgntrafikken til 10.800 køretøjer. Beliggenheden og infrastrukturen fremtidssikrer dermed investeringsprojektet.

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 18,98%

Aktuelle forrentning

+ 18,29%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 15.414.285,00
Restgæld ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode: DKK 5.720.196,00
Opsparing efter topskat 2035 v/10% ejerskab: DKK 753.916,00
Skattefradrag 2015 v/10% ejerskab: DKK 99.104,00
Hæftelse efter ca. 5 år v/10% ejerskab: DKK 100.000,00
Intet krav om kontantindskud: DKK 0,-
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2017
Banklån (restgæld)
2017
Resthæftelse v/1% ejerskab
2017
Budgetteret
Realiseret
DOKUMENTLISTE

Præsentation og investeringsresumé

Beskrivelse af Lejer

Beskrivelse af beliggenhed

Budgetter

Advokaterklæring

Revisorerklæring

Juridisk D.D.

Tegningsaftale

Noget jeg kan hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør
E-mail: mkj@bluecapital.dk
Tlf.: +45 2521 3031
Skype: mkj_bluecapital
Send e-mail

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op