Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Jysk Detail, Østre Ringgade

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabets investeringsejendom er indregnet til dagsværdi, hvorimod den i sidste års regnskab - som var selskabets første regnskabsår - blev indregnet til kostpris med tillæg af omkostninger til anskaffelsen. Dette har medført en positiv værdiregulering på t.kr. 704. Låneomkostninger – som blev betalt i forbindelse med låneudbetalingen – afskrives regnskabsmæssigt i takt med, at lånene afdrages. Årets afskrivning på låneomkostninger er på t.kr. 16 og er i årsrapporten en del af selskabets finansielle omkostninger. Renses resultatopgørelsen for dagsværdiregulering på investeringsejendomme og afskrivning på låneomkostninger, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 308. Det er t.kr. 78 bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet – primært grundet lavere renteudgifter. Selskabet har anvendt det forbedrede resultat til nedbringelse af selskabets bankgæld. Efter seneste aflagte årsregnskab, kan det konstateres, at selskabets Lejer, Jem & Fix A/S, vedbliver at være meget bonitetsstærk. Det er hertil opfattelsen, at Lejer af butikken i Dronninglund har en god drift.
FULDTEGNET.

 Særlige kendetegn ved projektet:

 • DKK 270.000,- i kontantindskud v/10% ejerskab. Investeringen kan ligeledes foretages 100% finansieret for investor
 • Lejekontrakt med 10½ års uopsigelighed for Jem & Fix A/S
 • Gns. årlig forrentning af indskudt egenkapital i budgetperioden på 17,39%
 • Skattefradrag i 2016 ved 10% ejerskab = DKK 58.342,-
 • Formueforøgelse efter topskat i 2036 ved 10% ejerskab = DKK 464.397,-
 • Starthæftelse over for K/S'ets finansieringsgivere v/10% ejerskab = DKK 300.000,-
 • Selskabet har, jf. budget, en restgæld på blot DKK 3.512.908,- ultimo 2026, hvilket ca. svarer til udløb af Lejers uopsigelighedsperiode. Dette udgør 38,18% af købesummen
 • Advokat- og revisorerklæring fra Gangsted-Rasmussen og Deloitte

 

Beliggenhed og fremtidig udvikling:

 • Ejendommen er nyopført og udlejet til Jem & Fix A/S.
 • Placeringen er i den østlige del af Dronninglund på hjørnet af Asåvej og Østre Ringgade, hvilken er omfartsvej gennem den nordlige del af byen.
 • Årsdøgntrafikken på Asåvej er målt til 3.600 i 2013.
 • Projektet har optimal synlighed, som ny byport på indfaldsvejen fra østlig retning.
 • Det samlede grundareal udgør 9.614 m² og rummer udover Jem & Fix-ejendommen mulighed for yderligere bebyggelse.
 • Dronninglund er en pendlerby i positiv udvikling. 
 • Kundegrundlaget består - udover Dronninglund-by og nærliggende opland - af sommerhusområder langs kysten med indtil 5.000 enheder.

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 18,70%

Aktuelle forrentning

+ 17,39%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 9.200.413,-
Opsparing efter topskat 2036 v/10% ejerskab: DKK 464.397,-
Skattefradrag 2016 v/10% ejerskab: DKK 58.342,-
Kaution ved 10% ejerskab: DKK 300.000,-
Investorindskud v/10% ejerskab: DKK 270.000,-
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2017
Banklån (restgæld)
2017
Resthæftelse v/1% ejerskab
2017
Budgetteret
Realiseret
DOKUMENTLISTE

Præsentation og Investeringsresumé

Beskrivelse af Lejer

Beskrivelse af beliggenhed

Budgetter

Advokaterklæring

Revisorerklæring

Juridisk d.d.

Tegningsaftale

Byggeteknisk rapport - ALECTIA

Noget jeg kan hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør
E-mail: mkj@bluecapital.dk
Tlf.: +45 2521 3031
Skype: mkj_bluecapital
Send e-mail

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op