Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Jysk Detail, Rema1000 Esbjerg N

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabets investeringsejendom er indregnet til dagsværdi, hvorimod den i sidste års regnskab - som var selskabets første regnskabsår - blev indregnet til kostpris med tillæg af omkostninger til anskaffelsen. Dette har medført en negativ værdiregulering på t.kr. 599 og er udelukkende på baggrund af, at købsomkostninger ikke indgår i årets værdiansættelse. Låneomkostninger – som blev betalt i forbindelse med låneudbetalingen – afskrives regnskabsmæssigt i takt med, at lånene afdrages. Årets afskrivning på låneomkostninger er på t.kr. 34 og er i årsrapporten en del af selskabets finansielle omkostninger. Renses resultatopgørelsen for dagsværdiregulering på investeringsejendomme og afskrivning på låneomkostninger, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 495. Det er t.kr. 148 bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet - primært grundet lavere renteudgifter. Selskabet har anvendt det forbedrede resultat til nedbringelse af selskabets bankgæld. Det kan konstateres, at selskabets Lejer, Rema 1000 Danmark A/S, vedbliver at være meget bonitetsstærk.
FULDTEGNET.

Særlige kendetegn ved projektet:

 • Gns. årlig forrentning af indskudt egenkapital i budgetperioden på 18,55%
 • Nyopført ejendom beliggende med stor synlighed i rundkørslen i Tarp
 • Formueforøgelse efter topskat i 2036 ved 10% ejerskab på DKK 963.244,-
 • Særdeles stærk Lejer med en egenkapital på over DKK 1,3 mia.
 • Lang uopsigelig lejekontrakt på 15½ år. Lejers uopsigelighedsperiode er således frem til den 1. april 2032
 • DKK 470.000,- i kontantindskud ved 10% ejerskab. Investeringen kan ligeledes foretages 100% finansieret for investor
 • Starthæftelse over for K/S'ets finansieringsgiver v/10% ejerskab på DKK 589.500,- og er reduceret til DKK 100.000,- på under 8 år
 • Selskabet har, jf. budget, en restgæld på blot DKK 5.068.566,- pr. 31. december 2031, svarende til 25,88% af købesummen
 • Advokaterklæring fra Gangsted-Rasmussen og revisorerklæring fra Deloitte
 • Skattefradrag allerede i år 2016

 

Beliggenhed og fremtidig udvikling:

 • Ejendommen er nyopført og er udlejet til Rema 1000 Danmark A/S. Lejer flytter ind i september og åbner i oktober.
 • Butikken ligger ved rundkørslen i Tarp, der fungerer som fordelingsvej for trafikken internt i Tarp, samt trafikken ind og ud af byen, og er dermed byens trafikale knudepunkt.
 • Årsdøgnstrafikken på Tarp Hovedvej er på strækningen nord for rundkørslen, ud for Rema 1000 butikken, målt til 8.200 køretøjer.
 • Positiv befolkningstilvækst i Tarp og opland, hvor indbyggertallet fra 2007 til 2012 steg med 16,4%.
 • Esbjerg Kommune er i stor udvikling. Befolkningstallet ventes at stige fra ca. 116.000 i 2016 til 120.000 i 2020. Esbjergs fokus på byudvikling forventes at have positiv effekt for oplandet, herunder Tarp.

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 19,79%

Aktuelle forrentning

+ 18,55%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 19.583.333,-
Opsparing efter topskat 2036 v/10% ejerskab: DKK 963.244,-
Skattefradrag 2016 v/10% ejerskab: DKK 109.765,-
Kaution ved 10% ejerskab: DKK 589.500,-
Investorindskud v/10% ejerskab: DKK 470.000,-
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2017
Banklån (restgæld)
2017
Resthæftelse v/1% ejerskab
2017
Budgetteret
Realiseret
DOKUMENTLISTE

Præsentation og Investeringsresumé

Beskrivelse af Lejer

Beskrivelse af beliggenhed

Budgetter

Advokaterklæring

Revisorerklæring

Juridisk d.d.

Tegningsaftale

Byggeteknisk rapport - ALECTIA

Noget jeg kan hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør
E-mail: mkj@bluecapital.dk
Tlf.: +45 2521 3031
Skype: mkj_bluecapital
Send e-mail

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op