Privatlivspolitik

1 Indledning

1.1 Denne meddelelse om databeskyttelse er information til dig, fordi Blue Capital A/S indsamler oplysninger om dig.

 

2 Dataansvarlig for personlige oplysninger

2.1 Blue Capital A/S, Marselis Tværvej 4, 8000 Aarhus C, CVR-nr. 33254490 er den dataansvarlige. Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

 

3 Formål med indsamling af personlige oplysninger og juridisk grundlag

3.1 Vi sørger for, at dine personlige oplysninger kun indsamles og behandles til følgende formål:

a) at lette leveringen af produkter og/eller tjenester, du har bestilt når der rekvireres prospekter på vores udbudte investeringsprodukter eller ønsker personlig kontakt. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, tilladelse til levering af nyhedsbreve samt telefonisk opkald.

b) at såfremt du vælger at investere i et eller flere af vores investeringsprojekter indsamler vi oplysninger om indkomst- og formueforhold, herunder legitimationsoplysninger. Dette med formålet om dels at afdække dine muligheder og rådgive herom og dels med henblik på videregivelse til pengeinstitutter og realkreditselskaber med henblik på, at du opnår kreditgodkendelse til deltagelse i et eller flere af Blue Capitals udbudte investeringsprojekter. Dine informationer om indkomst og formueforhold anvendes endvidere løbende til ajourføring af engagementer hos pengeinstitutter samt realkreditselskaber, herunder også med henblik på at opnå forbedrede lånevilkår.

c) at give dig mulighed for at deltage i konkurrencer og kampagner samt sende dig nyhedsbreve. Til dette formål indsamler vi navn, email, adresse, telefonnummer, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder.

d) at give dig information om andre produkter, vi tilbyder, der ligner dem, du allerede har bestilt eller spurgt om. Til dette formål indsamler vi navn, e- mail, adresse, telefonnummer, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser (kategori af begivenheder)

e) at give dig besked om ændringer af begivenheder. Til dette formål indsamler vi navn, telefonnummer, e-mail

f) at hjælpe os med at forbedre vores websteder, produkter og tjenester. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser (kategori af begivenheder), webadfærd – herunder IP-adresse

g) at oprette profiler for at sende dig personligt tilpasset markedsføring. De interesser, der forfølges i forbindelse med profilering, er at opnå en forståelse af dine præferencer, så Blue Capital A/S kan personliggøre annoncer og dermed give dig mere relevante tilbud på varer og tjenester. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser (kategori af begivenheder), webadfærd

h) at overholde reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvaskloven, der pålægger os at indhente dokumentation til hvidvasktjek. Til dette formål indsamler vi navn, adresse, e-mail, CPR-nummer, status som politisk eksponeret person, videomateriale, kopi af pas eller lignende identifikationspapirer.

Når vi indsamler personoplysninger hos dig, giver du oplysningerne til os både frivilligt og til opfyldelse af en købsaftale. Hvis du ikke vil give os personoplysningerne, er konsekvensen, at vi ikke kan behandle personoplysningerne til de formål, der er angivet ovenfor, hvilket vil betyde, at vi fx ikke kan levere de produkter/tjenester, du har bestilt eller rådgive herom. Når vi indsamler oplysninger i forbindelse med hvidvasktjek, er det obligatorisk for dig at give disse oplysninger.

3.2 Vores retlige grundlag for behandling er:

a) Dit samtykke, som sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a;

b) Behandling er nødvendig for udførelsen af en købsaftale, som du er part i, som sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b;

c) Behandling er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse (f.eks. efter hvidvaskloven), som er pålagt Blue Capital A/S eller et selskab, du har købt ejerskab i, som sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c,

d) Behandling er nødvendig med henblik på Blue Capital A/S eller en tredjeparts legitime interesser i at forfølge de formål, der er angivet i punkt 3.1, og disse interesser tilsidesætter den registrerede persons interesser, som sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

e) Retsgrundlaget for behandling af CPR- nr. er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Hvis det retlige grundlag for behandling er samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage på ethvert tidspunkt, uden at dette berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækning heraf.

3.3 Vi opbevarer dine personlige oplysninger, indtil det ikke længere er relevant for Blue Capital A/S at opbevare dem, så længe det er i overensstemmelse med dansk lov. Personoplysninger, som behandles i forbindelse med hvidvasktjek, slettes 5 år efter kundeforholdets ophør eller en enkeltstående transaktions gennemførelse. Hvis behandlingshjemlen er samtykke og du trækker dit samtykke tilbage som beskrevet i afsnit 6, beholder Blue Capital A/S dine personlige oplysninger i maksimalt 1 år derefter. Hvis dit samtykke ikke har været brugt i mere end 2 år, vil Blue Capital A/S slette dine personlige oplysninger.

 

4 Dine rettigheder

4.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personlige oplysninger eller ønsker at trække dit samtykke tilbage, kan du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, som er angivet nedenfor i afsnit 6.

4.2 På de vilkår og med de begrænsninger der følger af lovgivningen, kan du til enhver tid anmode om at få indsigt i hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, og at forkerte oplysninger rettes, slettes eller ændres ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet nedenfor i afsnit 6. Du kan også anmode om begrænsning eller dataportabilitet eller gøre indsigelse imod, at vi behandler dine data, herunder at trække dit samtykke tilbage.

4.3 Hvis du har nogen klager over vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du kontakte det danske datatilsyn.

Direkte markedsføring

Du har ret til når som helst at gøre indsigelse imod behandling af personligoplysninger om dig til direkte markedsføring. Hvis din indsigelse bliver efterkommet, betyder det, at vi ikke længere må behandle dine personoplysninger til dette formål.

Legitime interesser

Du har til enhver tid ret til af grunde – der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, når behandlingen baserer sig på legitime interesser, herunder profilering, som angivet ovenfor. Hvis din indsigelse bliver efterkommet, betyder det, at vi ikke længere må behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller at behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

5 Modtagere af personlige oplysninger

5.1 Vi kan videregive personlige oplysninger til tilknyttede selskaber eller datterselskaber samt professionelle rådgivere i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning.

5.2 Vores medarbejdere, agenter, forretningspartnere og leverandører har muligvis adgang til dine personlige oplysninger i begrænset omfang efter behov med henblik på levering af en tjeneste til os eller for at give dem mulighed for at agere på vores vegne i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

5.3 Vi forbeholder os ret til at bruge eller videregive oplysninger, som nødvendigt for at overholde love, regler eller juridisk anmodninger eller for at samarbejde med en retslig undersøgelse.

5.4 Følgende modtager dine personlige oplysninger

a) Anpartskontrolordningen hos SKAT

b) Erhvervsstyrelsen

c) Samarbejdende pengeinstitutter og realkreditselskaber.

d) Google Analytics – Når vi i forbindelse med anvendelsen af Google Analytics overfører dine personoplysninger til USA, er vores overførsler baseret på EU-US Privacy Shield-aftalen, som Google Inc. har forpligtet sig til.

 

6 Kontaktoplysninger

6.1 Hvis du har spørgsmål om denne meddelelse, om databeskyttelse eller brugen af de indsamlede oplysninger eller ønsker at trække dit samtykke tilbage, kan du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger:

Blue Capital A/S, Marselis Tværvej 4, 8000 Aarhus C, CVR-nr. 33254490. tlf.: 70 70 20 43

 

Sikkerhed

Vi passer godt på de oplysninger, du afgiver om dig selv. Fra det øjeblik, vi har modtaget oplysningerne, kan du således have tillid til, at vi behandler dem med fortrolighed og sikkerhed.

På vores hjemmeside iagttager vi alle forholdsregler for at beskytte vore brugeres informationer mod misbrug. Oplysninger om navn, adresse og e-mailadresse, indkomst- og formueoplysninger opbevares krypteret. Alle vores informationer er underlagt en streng biometrisk sikkerhed. Det vil blandt andet sige, at det kun er de medarbejdere, der har behov for oplysningerne for at kunne udføre en opgave, der har adgang til dem. Alle vores medarbejdere har modtaget omfattende instrukser i vores sikkerheds- og persondatabehandlingspolitik.

 

Links

Denne hjemmeside indeholder flere links. Du skal være opmærksom på, at Blue Capital A/S ikke er ansvarlig for administration og behandling af personoplysninger på disse linkede hjemmesider. Vi opfordrer derfor alle vores brugere til at være opmærksomme på, hvornår de forlader vores hjemmeside, samt sørge for at de altid læser de pågældende hjemmesiders politik for behandling af personoplysninger.