Fordele ved ejendomsinvestering

Der er en række fordele ved opsparing og formuepleje gennem ejendomsinvestering. I denne sammenhæng bør særligt nævnes, at ejendomsinvestering – modsat investering i obligationer – er en inflationssikker investering. Hvor hovedstolen for en obligationsinvestering udhules gennem inflationen, korrigeres det løbende afkast på en ejendomsinvestering årligt, da lejeindtægterne i investeringsejendommene typisk justeres løbende med inflationen gennem den årlige regulering af huslejen.

Selvom aktieinvesteringer – som udgangspunkt – er en god metode til at skabe afkast og formuetilvækst, medfører aktieinvestering isoleret set – efter Blue Capitals overbevisning – ikke en tilstrækkelig risikospredning. Hos Blue Capital tror vi på, at ejendomsinvestering derfor er et attraktivt alternativ til aktieinvesteringer – således, at alt ikke sættes på et bræt.

Ejendomsinvestering bør således – efter vores mening – altid indgå i en optimalt sammensat portefølje.

 

Ejendomsinvestering gennem Blue Capital

Hos Blue Capital har vi stor erfaring med investering i danske erhversejendomme. Takket være den lange bindingsperiode på erhvervslejemål – typisk 10 til 15 år – må denne form for ejendomsinvestering siges at være særdeles stabil og fremtidssikret. Det er netop den fordelagtige risikoprofil, der gør investering i erhvervsejendomme særdeles attraktive for en bred vifte af investorer.

Samtidig med at ejendommene er udlejet i mange år ad gangen, sker der også en betydelig gældsnedbringelse i lejeperioden, hvorigennem din ejendomsinvestering er godt sikret i tilfælde af, at der må findes en ny lejer.

Ønsker du at danne dig et indtryk af de mange investeringsejendomme, vi allerede har udbudt, kan du gøre det her.

 

Sikkert budget, stort overskud

For os er det essentielt, at vi sikrer vores investorer optimalt imod uforudsete udviklinger på ejendomsmarkedet. Dette udgangspunkt afspejler sig tydeligt i budgetteringen til hvert og et af vores investeringsprojekter, hvor vi altid går konservativt tilværks. I langt de fleste tilfælde viser det sig således, at de faktiske resultater er betydeligt højere end budgetteret. Foruden vores konservative budgettilgang er aktiv selskabadministration fra Blue Capital side bl.a. med til at sikre driftsforbedringer og ekstraordinær afvikling af projekternes gæld.

Det er altid positivt, når en investering giver et afkast, som er endnu bedre end i første omgang budgetteret, men endnu vigtigere er det, at have en investering, man kan stole på.

Hos Blue Capital er din ejendomsinvestering i gode hænder.

Ejendomsinvestering er, har, og vil altid være, et godt valg.
– Blue Capital

 

Risici ved ejendomsinvesteringer

Der er to markante risici ved ejendomsinvesteringer:
1)  Risikoen for at ejendommen taber værdi
2)  Risikoen for at ejendommen i en periode ikke er udlejet

Hos Blue Capital arbejder vi for at udbyde projekter, der minimerer disse risici og skaber de bedste forudsætninger for en god investering.

Alle Blue Capitals ejendomsinvesteringer udbydes som udgangspunkt altid med en for Lejer indledende bindingsperiode på 10-15 år. Ydermere er lejekontrakten altid indgået med et bonitetsstærkt bagvedliggende moderselskab, således at driften af ejendommen som minimum er ”sikret” i Lejers bindingsperiode. I flere af vores tidligere udbudte projekter har vi formået at indgå nye 10-15 års lange uopsigelige lejekontrakter med Lejer under projektets løbetid. I samtlige af vores investeringsprojekter foretager vi beregninger, der eksplicit demonstrerer investors risici i forbindelse med Lejers fraflytning efter endt uopsigelighedsperiode – dette både vedrørende salg af ejendommen samt genudlejning til ny Lejer.