Ved investering i 10-mandsprojekter kan det være optimalt for kommanditisten at anvende virksomhedsskatteordningen (VSO). Virksomhedsskatteordningen kan anvendes, idet den skattemæssige transparens i vores K/S projekter medfører, at den enkelte kommanditist anses som værende erhvervsdrivende. Ordningen er indført med henblik på, at personer, som driver virksomhed i personligt regi, skal have samme skattemæssige muligheder som ved kapitalselskaber.

I forbindelse med virksomhedsskatteordningen kan det være relevant at kigge på kommanditistens samlede låntagning. Ved brug af ordningen kan kommanditisten opnå fradrag for renteudgifter i topskatten. Det betyder, at det kan være fordelagtigt at finansiere indskuddet i vores K/S projekter med lån og i stedet anvende eventuelle likvide midler til andet formål. Ønsker du at modtage et uforpligtende tilbud på hel eller delvis finansiering af investorindskuddet, kan du kontakte os her.

Såfremt du som investor ikke har behov for at hæve hele virksomhedens overskud til dækning af diverse udgifter og forpligtelser i privatøkonomien, kan et sådant “restoverskud” spares op i VSO’en mod betaling af en foreløbig skat på 22% (2022-tal). Selv om det på et senere tidspunkt bliver nødvendigt at trække det opsparede overskud ud af virksomheden, betyder den foreløbige acontoskat en likviditetsbesparelse, der kan anvendes i virksomheden – herunder eksempelvis som indskud til nye K/S investeringer.

Det opsparede overskud beskattes altid som personlig indkomst, når det overføres til privatøkonomien. Det gælder, uanset om det hæves med det samme, eller om det først spares op i virksomheden. Muligheden for at spare op i VSO’en bidrager ydermere med muligheden for at spekulere i, om din marginalskat på hævetidspunktet er lavere end på opsparingstidspunktet.

Indskud og hævning i virksomhedsskatteordningen

Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen skal der ske en regnskabsmæssig opdeling af kommanditistens privat- og virksomhedsøkonomi. Muligheden for opsparing under VSO’en mod betaling af den foreløbig skat på 22% (2022-tal) gør det nødvendigt med regler om overførsler mellem de to økonomier – dvs. indskud og hævning i virksomhedsordningen – hvad enten det sker ved start på ordningen, under ordningen eller ved helt eller delvist ophør med ordningen.

Indskudskonto

Indskud i virksomheden er udtryk for, at der sker en overførsel af værdier fra privatøkonomien til virksomhedsøkonomien. Dette indskud indføres regnskabsmæssigt på en indskudskonto i VSO’en. Indestående på indskudskontoen kan senere hæves skattefrit i henhold til hæverækkefølgen og brug af mellemregningskontoen.

Hæverækkefølgen

Hævning i virksomheden er udtryk for, at der sker en overførsel af værdier fra virksomhedsøkonomien til privatøkonomien.

Hæverækkefølgen er en regel om, i hvilken rækkefølge overførsel af værdier fra virksomheden til den selvstændige skal anses for foretaget. Reglen medfører blandt andet, at den selvstændige bliver beskattet fuldt ud af virksomhedens overskud, før der kan hæves skattefrit på indskudskontoen.

Mellemregningskontoen

Mellemregningskontoen er en konto, hvor den selvstændige kan overføre kontante beløb fra privatøkonomien til virksomhedsøkonomien i stedet for at foretage indskud på indskudskontoen. Hvis mellemregningskontoen bruges, indebærer det bl.a., at beløbene kan tilbageføres skattefrit til privatøkonomien uden om hæverækkefølgen.