Fordele versus ulemper – kortfattet

Der findes fordele og ulemper ved alle selskabsformer. Det er derfor afgørende for dig som investor og din skattemæssige situation, hvilken selskabsform du vælger at investere igennem. Gældende for kommanditselskabsformen kan fordele og ulemper kortfattet opsummeres således:

Fordele

  • Mulighed for spredning
  • Begrænset hæftelse for investor.
  • Mulighed for at anvende virksomhedsskatteordningen (VSO)

Ulemper

  • Afhængig af de andre investorer i beslutninger vedr. ejendomsinvesteringen.
  • Maksimalt 10 deltagende kommanditister – højere indskud end ved andre selskabsformer.
  • Ikke muligt at investere for pensionsmidler.

 

Fordele i K/S

Mulighed for spredning

Ejendomsinvesteringer omfatter som oftest flere millioner kroner, hvorfor det kan være svært for den enkelte investor at finde den nødvendige kapital til at foretage en  sådan investering alene. Derudover må det alt andet lige ikke være i den enkelte investors interesse at påtage sig hele risikoen selv, men i stedet sprede denne ud mellem sig selv og andre medinvestorer og dermed opnå begrænset risiko for den enkelte.

Ved at deltage i en ejendomsinvestering ved Blue Capital gennem kommanditselskabsformen spredes risikoen ikke blot ud mellem investorerne, men ligeledes fordeles det samlede indskud i investeringen på flere kommanditister, hvilket mindsker likviditetskravet for den enkelte investor. Dette giver oftest investoren den fordel at kunne deltage i  investeringsprojekter med større købesummer, end hvad investor enkeltvis ville kunne løfte, og sikrer ikke mindst en spredning af risikoen over flere projekter, hvor den samlede risiko reduceres, idet der kan differentieres på parametre som ejendomstype, beliggenhed og lejer.

Begrænset hæftelse for investor

Et kommanditistselskab består af én eller flere kommanditister, der hver især hæfter begrænset, samt en komplementar der hæfter ubegrænset. Kommanditistens hæftelse er begrænset til indskuddet, der udgør stamkapitalen i selskabet. Som komplementar etableres et kapitalselskab, der hæfter ubegrænset.

Investor opnår den fordel altid, at skulle hæfte begrænset i Blue Capitals ejendomsinvesteringer.

Læs mere investors hæftelse i et kommanditselskab.

Ingen begrænsning på deltagere – mulighed for at anvende virksomhedsskatteordningen (VSO)

En fordel ved at anvende et kommanditselskab som selskabsform til investering er, at der i modsætning til investering i anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S) ikke er begrænsninger på, hvem der kan deltage. Personer med opsparede midler i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, kan i kommanditselskaber investere på lige fod med private og andre selskabsinvestorer, hvilket ikke er tilfældet i et A/S eller ApS.

Ved at kunne anvende virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, giver det ligeledes investor mulighed for at benytte konjunkturudligningsordning. Konjunkturudligningsordning er tilknyttet både virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen og indebærer, at en del af virksomhedsoverskuddet kan opspares mod betaling af en foreløbig skat svarende til årets selskabsskattesats på 22% (2022-tal). Ved senere hævning af det opsparede overskud, beskattes det hævede beløb inkl. den foreløbige betalte skat som personlig indkomst, og den foreløbige skat modregnes i den beregnede slutskat.

Dermed er investor bedre stillet i tilfældet af, at han/hun vælger at sælge sine K/S anparter – før ejerkredsen beslutter at sælge hele ejendommen – da investor således har den størst mulige ”markedsplads” til at sælge disse på.

Læs mere om investering via virksomhedsskatteordningen.

 

Ulemper ved K/S

Delvis afhængig af de andre kommanditister

En ulempe ved investering igennem kommanditselskaber med flere deltagere er, at investor altid til en vis grad vil være afhængig af andre. Denne ulempe har Blue Capital reduceret ved, at vores projekter altid har fuld indbetalt stamkapital fra start. Blue Capitals projekter er således ikke baseret på løbende indbetalinger fra ejerkredsen. Denne model sikrer dels at investor til enhver tid kender sin fulde hæftelse og ikke mindst at K/S projektet ikke påvirkes af problemer for den enkelte investor. Der er indbetalt den nødvendige kapital – og herefter er det alene driften af projektet, der kan påvirke resultaterne i forhold til budgetterne.

Foruden ovenstående arbejder Blue Capital med vedtægter, hvor vi mindsker – eller helt eliminerer – den indbyrdes afhængighed i investorkredsen, samtidig med, at fordelene ved investering i fællesskab bibeholdes.

På godt og ondt kræver investering i kommanditselskaber typisk en mere aktiv deltagelse fra investors side i forhold til f.eks. aktieinvestering.

Maksimalt 10 deltagende kommanditister – potentielt forhøjet indskud

Den næste ulempe ved selskabsformen er, at maksimalt 10 kommanditister må deltage i projektet, såfremt opsparet overskud fra virksomhedsskatteordningen skal kunne anvendes. Dette medfører et muligt højere indskud for at erhverve en K/S anpart end hvad der ellers kan kræves ved andre selskabsformer.

Pensionsmidler kan ikke anvendes

Sidste ulempe ved kommanditselskabsformen er, at investor ikke kan anvende pensionsmidler til at finansiere et indskud i projekterne. Dette sætter muligvis begrænsninger for, hvilke investeringsmuligheder investor har uden eventuel finansiering af sit indskud.