Om kommanditselskaber

K/S er en forkortelse for kommanditselskab. Et K/S består af en eller flere kommanditister, som kun hæfter begrænset samt en komplementar, der hæfter ubegrænset. Et kommanditselskab er en traditionel selskabsform, hvor flere fysiske eller juridiske personer kan gå sammen og drive virksomhed – herunder f.eks. foretage ejendomsinvesteringer. I den sammenhæng er der ikke nogen forskel mellem et K/S, et ApS, et I/S eller et A/S.

K/S ejendomsinvesteringer udbudt af Blue Capital stiftes altid med en selvstændig komplementar, så den enkelte ejendomsinvestering er en uafhængig enhed.

Antallet af deltagere er ubegrænset, men for at kunne benytte virksomhedsskatteordningen, kan der maksimalt være ti deltagere i et K/S.

Forskelle og ligheder med andre selskabsformer

Der hvor K/S’et særligt adskiller sig fra et A/S og et ApS er, at det er skattemæssigt transparent. Dvs. årets skattemæssige resultat behandles ikke internt i selskabet, men ”ude hos” de enkelte kommanditister.

Dette betyder at et eventuelt driftsunderskud/overskud, afskrivninger på kommanditselskabets aktiver og renteudgifter i kommanditselskabet fratrækkes/tillægges selskabets anden skattepligtige indkomst. Undtagelsen til denne hovedregel er, at skattemæssige underskud ikke kan modregnes i den personlige indkomst, men kan fremføres til modregning i et fremadrettet overskud i selve K/S’et.

Læs mere om investering og skattemæssige forhold for investeringer som både privatperson og selskabsinvestor.

K/S’et adskiller sig ikke i et skattemæssigt perspektiv fra et I/S, men det adskiller sig derimod i forhold til hæftelsen. I et interessentskab hæftes der ubegrænset – dette gælder både overfor en eventuel finansieringsgiver men også overfor alle andre, der kan rette krav mod interessentskabet. I et K/S hæfter kommanditisterne overfor K/S’et gennem stamkapitalen, der fastsættes i selskabets vedtægter.

I Blue Capitals K/S ejendomsinvesteringer fastsættes stamkapitalen ud fra første års investorindskud, hvorfor der herefter ikke er nogen resthæftelse overfor kommanditselskabet og ej løbende indbetalinger.

Læs mere om hæftelse i K/S.

Ejendomsinvestering via kommanditselskab hos Blue Capital

Boligejendomme er egnede, men erhvervsejendomme er særligt velegnede til investering gennem kommanditselskaber. Netop denne ejendomstype er, hvad Blue Capital specialiserer sig i.

Ud over at være et attraktivt investeringsprojekt er baggrunden, at erhvervsejendommene skattemæssigt er afskrivningsberettigede med 3% af bygningens andel af anskaffelsessummen årligt, hvorfor der til trods for et positivt driftsresultat kan opnås et negativt skatteresultat. På den baggrund kan der bl.a. foretages hurtigere gældsafvikling på en erhvervsejendom end på en boligejendom, hvilket beskytter ejerkredsen og sikrer et højere afkast.

Læs mere om fordelene og ulemperne med en investering i et K/S selskab.

Dertil kommer, at overskuddet fra driften i erhvervsejendomsinvesteringer benyttes til at nedbringe ejendomsgælden, og der opnås derved en fornuftig opsparing, samt en formueforøgelse, der i væsentlig grad overstiger sammenlignelige investeringer med samme høje sikkerhed. Derudover er det også muligt at få andel i en eventuel værdistigning på erhvervsejendommen, når denne sælges igen.

Læs mere om værdistigninger på ejendomme og bliv ringet op for at få en uforpligtende gennemgang af dine muligheder for en attraktiv ejendomsinvestering gennem Blue Capital.