Selv en sikker investering har risiko som karaktertræk

Fælles for alle investeringer er, at de i mere eller mindre grad er forbundet med en vis risiko. Der kan gøres nok så meget for at opbygge en sikker investering, men nogle faktorer er ubekendte og kan opstå ud af det blå. Et eksempel på dette er COVID-19 og dets indvirkning på aktiemarkeder, forretninger store som små og de generelle investeringsvilkår.

I kontrast til dette har ejendomsprojekterne hos Blue Capital stort set ikke været påvirket af COVID-19-situationen – tværtimod har flere af lejerne i vores udbudte investeringsprojekter oplevet en øget travlhed i deres butikker. Dette har sikret lejernes indtjeningsgrundlag, hvilket i sidste ende har bidraget med økonomisk stærkere lejere og derved øget sikkerhed i investeringsprojekterne.

Dermed gælder det også for ejendomsinvesteringer i erhvervsejendomme, at der både er kendte og ubekendte risici, som kan have uforudsete indvirkninger på ejendomsinvesteringen og i sidste ende påvirke en oprindeligt sikker investering. Hos Blue Capital arbejder vi mod at udbyde ejendomsinvesteringer, der er sikret mest muligt mod eventuelle negative scenarier.

Sikker investering på trods af fraflytning

For at skabe en så sikker investering som muligt, udbydes alle Blue Capitals ejendomsinvesteringer som udgangspunkt altid med en for lejer indledende bindingsperiode på 10-15 år. Ydermere er lejekontrakten altid indgået med et bonitetsstærkt bagvedliggende moderselskab, således at driften af ejendommen som minimum er ”sikret” i lejers bindingsperiode. Skulle lejer efter bindingsperiodens ophør vælge at fraflytte ejendommen giver det to umiddelbare scenarier:

Ejendommen sælges

Ved et salg af ejendommen skal salgsprisen anvendes til dækning af restgælden i ejendommen. Eksempelvis gælder det for K/S Frederikshavn, Grundtvigsvej​ ved ophør af lejers bindingsperiode d. 1. januar 2036, at ejendommen, jf. budget, som minimum skal sælges til blot 17% af den oprindelige købesum for at indfri restgælden i realkreditlånet.

Gældende for Blue Capitals udbudte ejendomme i 2022 er det, at disse gennemsnitlig må tabe op til 66% i værdi for stadig at kunne modsvare restgælden i projektet ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode.

 

Ejendommen genudlejes

Hvis lejer ikke ønsker at fortsætte lejekontrakten efter bindingsperiodens udløb, kan ejendommen genudlejes. Investeringsprojektet kan i den forbindelse opnå en forbedret eller forringet lejeindtægt på baggrund af en genforhandling af lejen.

Eksempelvis gælder det for K/S Egedal Storbutik, Valdemarsvej, at en reduktion i lejeindtægten, jf. budget, på 51% vil være nok til, at ejendommens omkostninger dækkes samt serviceringen af renter og afdrag. Det forudsætter at driftsomkostningerne og ydelsen på lånene er uændret.

For Blue Capitals seks af syv foreløbigt udbudte ejendomme i 2022 er det gældende, at disse gennemsnitligt kan genudlejes med en lejereduktion på 31% ift. den budgetterede lejeindtægt og forsat dække ejendommens omkostninger samt servicere renter og afdrag.

 

Risiko for lejers konkurs

Blue Capital sammensætter investeringsejendommene på baggrund af en sammenfattet bedømmelse af ejendommens beliggenhed, pris, finansiering, lejeniveau og ikke mindst lejeren. Det at sikre en kapitalstærk lejer til ejendommen er med til at danne prognose for en sikker investering i perioder med lavkonjunkturer eller andre udsving i markedet, der truer lejers eksistensgrundlag.

Eksempler på lejere som Blue Capital i dag har et tæt samarbejde med, er bl.a. Rema1000 med en egenkapital på DKK 2,4 mia. (2021-regnskab), Netto (Salling Group Ejendomme A/S) med en egenkapital på DKK 2,65 mia. (2021-regnskab) og Harald Nyborg A/S med en egenkapital på DKK 3,06 mia. (2021-regnskab).

Det er Blue Capitals klare vurdering, at risikoen for en konkurs af en af ovenstående lejere er minimal.

Vores investeringsejendommes track-record

Blue Capital har udbudt ejendomsinvesteringer siden 2010. Af de 64 projekter der i foråret 2022 aflagde regnskab for 2021, leverer 61 af projekterne en aktuel forrentning, der overstiger den budgetterede. Denne track-record demonstrerer særdeles solide investeringsprojekter, der bakker op om vores fundamentale holdning om, at den enkelte investor er bedre stillet med en investering gennem Blue Capital frem for på egen hånd.

Hos Blue Capital skal vores investorer stilles bedre ved en investering gennem os, frem for en investering på egen hånd.

De aktuelle resultater skyldes, at hver enkelt ejendom er nøje udvalgt ud fra såvel pris, beliggenhed, lejeniveau og ikke mindst sikkerhed – dette ud fra et samlet perspektiv. Vores vurdering er ikke kun ud fra f.eks. pris og ej heller alene ud fra, om ejendommene er beliggende i hovedstadsregionen eller den jyske vestkyst. Med andre ord bidrager Blue Capital hver gang med at sikre, at investeringen foretages ud fra professionelle betragtninger, så der skabes de bedste betingelser for en sikker investering.

Læs mere om Blue Capitals udbudte projekters performance her.